۱۳۸۸ آذر ۲۱, شنبه

شعر دیگری از میان یادداشت هایم پیدا کردم که متاسفانه نام شاعرش را نمی دانم.

اگر پیش بندم را به کمر بسته باشم
به دنبالم
جنگل ها و برف ها را خواهد پیمود.
اگر پیش بندم
به میخ آویخته باشد
از برابر خانه ام می گذرد
بی آنکه حتی در بزند .

هیچ نظری موجود نیست: